Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini

27.10.2009. u Službenom Glasniku BiH 84/09 objavljen je tekst izmjena i dopuna Zakona o osnovama sigurnosti saobraja na putevima u BiH. Ovim izmjenama decidnije je definisana upotreba autojsedalica za djecu, jasno je određena odgovornost vozača za sigurnost najmlađih putnika i povećana predviđena kazna za kršenje odredbi ovog zakona. Zakon će na snagu stupiti 8 dana od dana objave, tačnije 03.11.2009.

Podsjećanja radi, Udruženje “DjeCa” inicijator je izmjena ovog Zakona, ali i pored naše ustrajnosti i inicijative, bez podrške Ministarstva transporta, te komisije Predstavničkog doma za saobraćaj i komunikacije i Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku, ovaj zakon ne bi ugledao svjetlo dana.

Na osnovu člana IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 62. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 14. oktobra 2009. godine, i na 37. sjednici Doma naroda, održanoj 19. oktobra 2009. godine, usvojila je

ZAKON  O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVAMA SIGURNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI

Član 1.

  U Zakonu o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, br. 6/06, 75/06 i 44/07), u članu 34. stav (2) iza riječi: “opojnih sredstava” stavlja se tačka, a ostatak teksta briše se.  Iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:  “(3)    U putničkom automobilu na sjedištu suvozača ne smije se prevoziti dijete mlađe od 12 godina”.

Član 2.

Iza člana 34. dodaje se novi član 34a. koji glasi:

“Član 34a.

(1)    Izuzetno od člana 34. stav (3) ovog Zakona, u putničkom automobilu vozač može prevoziti dijete mlađe od dvije godine na prednjem sjedištu vozila ako vozilo nema suvozački zračni jastuk ili je suvozački zračni jastuk isključen i ako se dijete prevozi u sigurnosnoj sjedalici postavljenoj suprotno od smjera kretanja vozila, a koja je pričvršćena za sjedište pomoću sigurnosnog pojasa u tri tačke vezivanja ili posebnim kopčama u vozilu. Dijete u sigurnosnoj sjedalici mora biti vezano.
(2)    U putničkom automobilu na zadnjem sjedištu vozač smije prevoziti dijete mlađe od pet godina samo kada je dijete ispravno vezano u sigurnosnoj sjedalici koja je za sjedište pričvršćena pomoću sigurnosnog pojasa u tri tačke vezivanja ili posebnim kopčama u vozilu.
(3)    Vozač u putničkom automobilu smije prevoziti dijete starije od pet a mlađe od 12 godina na zadnjem sjedištu samo kada dijete sjedi na posebnom podmetaču prilagođenom njegovoj visini koji omogućava upotrebu sigurnosnog pojasa i kada je ispravno vezano sigurnosnim pojasom, ili je ispravno vezano u sigurnosnoj sjedalici koja je za sjedište pričvršćena pomoću sigurnosnog pojasa u tri tačke vezivanja ili posebnim kopčama u vozilu.
(4)    Načine i uslove prijevoza djece mlađe od 12 godina posebnim pravilnikom detaljnije propisuje ministar nadležan za poslove saobraćaja”.

Član 3.

U članu 172. iza stava (5) dodaje se novi stav (6) koji glasi:
“(6)    Vozač je dužan da se, prije nego što počne upravljati vozilom, pobrine za adekvatnu sigurnosnu zaštitu djece mlađe od 12 godina, u skladu s članom 34a.”.

Član 4.

U članu 238. stav (1) iza tačke 1) dodaje se nova tačka 1a) koja glasi:
“1a)    vozač koji u putničkom automobilu prevozi dijete protivno odredbama člana 34a.”.

Član 5.

U članu 239. stav (1) tačka 3) briše se.
Dosadašnje tačke od 4) do 34) postaju tačke od 3) do 33).

Član 6.

(1)    Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”.
(2)    Ovaj Zakon bit će objavljen i u službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

PSBiH, broj 446/09
19. oktobra 2009. godine
Sarajevo

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Dr. Milorad Živković, s. r. 
Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
Ilija Filipović, s. r.